REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „eCollin®”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http:// www.ecollin.pl
2. Sklep prowadzony jest przez NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk, ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin, posiadający NIP 5370007563, reprezentowany przez: Stanisława Szymczyka, zwanym dalej "Sprzedawcą".
3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy: www.ecollin.pl , e-mail: sklep@ecollin.pl , telefon: 501152256, adres korespondencyjny: NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk, ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin, Polska, numer konta: 64 1240 2177 1111 0000 3575 4055
4. Każda osoba przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.
6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo RP. Sądem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest sąd właściwy dla Sprzedawcy.

 

§ 2. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:
Sklep – sklep internetowy działający pod adresem: www.ecollin.pl, prowadzący sprzedaż produktów na odległość;
Produkty - towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu;
Klient –każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu, w tym Konsument jak i Przedsiębiorca;
Użytkownik - każdy podmiot korzystający z Internetu, który wejdzie na stronę internetową Sklepu.
Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji
oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień;
Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej z przedsiębiorcą niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi
od pracy;
Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz nabywania w nim Produktów;
Rejestracja – dobrowolne podanie danych przez Klienta Sklepu polegające na wypełnieniu formularza dostępnego na łamach tego Sklepu,
Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania dostawy towarów.

 

§ 3. Rodzaje i zakres działalności Sklepu

1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet asortymentu z zakresu sprzedaży sprzętu sportowego, w tym również rowerów ze wspomaganiem elektrycznym i podzespołów do nich.
2. Oferowane Produkty są nowe, nieużywane.

 

§ 4. Wymogi techniczne

1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja /urządzenie końcowe Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java
2. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania, o którym mowa w ustępie 1 jest przedmiotem oddzielnej umowy licencyjnej pomiędzy Klientem a licencjodawcą.

 

§ 5. Zasady dokonywania zakupów

1. Sklep, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu, przedstawia Klientowi następujące informacje:
a) dokładny opisu danego Produktu i jego cech;
b) łączną cenę zamówionych Produktów wraz z podatkami, a także opłatą za transport, dostarczenie lub usługi pocztowe oraz podsumowującą łączną kwotę zamówienia z wybraną opcją dostawy;
c) dotyczące sposobu i terminu zapłaty;
d) dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
2. Dokonanie zakupu Produktu nie wymaga rejestracji w sklepie.
3. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie sklepu dostępnego po naciśnięciu przycisku –„zamawiam z obowiązkiem zapłaty” podopisem danego Produktu, lub w podsumowaniu listy/koszyka zakupów, w którym Klient podaje następujące dane:
a.a) Imię i nazwisko lub nazwa firmy
a.b) Adres email
a.c) Numer telefonu
a.d) NIP (dla klientów – przedsiębiorców)
a.e) Dane adresowe do wysyłki
4. Klient składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail, będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Sklepu Internetowego. Taka informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest to jedynie informacją, że Sprzedawca zamówienie otrzymał.
6. Następnie Sprzedawca weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji.
7. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena wyświetlana w podsumowaniu koszyka przez złożeniem zamówienia uwzględnia koszty przesyłki zgodnie z wybraną przez Klienta opcją.
8. Sklep zobowiązuje dostarczenia rzeczy pozbawionych wad, chyba że poinformował o wadach Klienta, w szczególności w sytuacji jeśli sprzedawane towary są używane.
9. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta:
a) potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest niezwłocznie wiadomością e-mail po złożeniu zamówienia przez Klienta;
b) Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.
c) W przypadku niedostępności części Produktów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje, czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
10. Klient i Sklep związani są ceną Produktu obowiązującą w chwili złożenia na niego zamówienia.
11. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki doręczanej przez operatora pocztowego lub firmę kurierską,
b) zwykły przelew, na nr. konta: 64 1240 2177 1111 0000 3575 4055 w Banku : Bandk Pekao S.A.
c) system płatności elektronicznych.
12. Termin na wykonanie płatności wynosi 3 dni robocze od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji.
13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia w przypadku wyboru płatności za pobraniem bądź z chwilą dokonania wpłaty przez Klienta, po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
14. Zamówiony Produkt jest wysyłany w przeciągu 3 dni roboczych:
a) od zaksięgowania kwoty należnej za Produkt w przypadku wyboru płatności z góry,
b) od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji w przypadku wyboru płatności przy odbiorze
15. Przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Dostawcy (firmy kurierskiej DPD, Poczty Polskiej lub do Paczkomatów InPost i innych). Koszty przesyłki zostały określone w zakładce Wysyłka. Koszt przesyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie z Klientem – w zależności od docelowego miejsca dostawy.
16. W przypadku zamówienia kilku sztuk Produktu, Produkt może być pakowany jako przesyłka zbiorcza chyba że, wybierając sposób dostawy Klient wskaże inny sposób pakowania i zaznaczy opcje odrębnej dostawy dla każdego Produktu.
17. O wysyłaniu Produktu Klient zostanie powiadomiony drogą mailową. Przy wyborze przesyłki kurierskiej, Klient otrzyma pocztą elektroniczną numer przesyłki. Przesyłkę będzie można zlokalizować pod adresem wysłanym w mailu.
18. Maksymalny termin dostawy według ustawy o prawach konsumenta trwa do 30 dni. W razie przekroczenia terminu wskazanego w zdaniu poprzednim Konsument ma prawo do wyznaczenia sprzedawcy dodatkowego czasu. Jeżeli Produkt nadal nie zostanie wydany Klient może odstąpić od umowy.
19. Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sklep Klientowi będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu) przechodzi na Klienta z chwilą jej wydania Klientowi. Za wydanie Produktu uważa się jego powierzenie przez Sklep przewoźnikowi, jeżeli Sklep nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.
20. Wraz z Produktem Sklep wysyła formularz informacyjny (pouczenie o odstąpieniu od umowy) oraz formularz o odstąpieniu od umowy – formularze stanowią załącznik nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
21. Wraz z Produktem wysyłany jest paragon potwierdzający dokonanie zakupu. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury VAT:
a) Imię i nazwisko/firmę;
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
22. Przed odebraniem przesyłki od Dostawcy należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak szybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.
23. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.
24. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych Produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Sprzedawcy przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

 

§ 6. Reklamacje

a.a.1. W zakresie reklamacji Klient będący Konsumentem może realizować uprawnienia przyznane przez przepisy ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 poz. 134 z ze zm.).
a.a.2. Sklep jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli rzecz sprzedana (Produkt) ma wadę fizyczną lub prawną. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej (Produkt) z umową. W szczególności rzecz sprzedana (Produkt) jest niezgodna z umową, jeżeli:
e.a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
e.b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sklep zapewnił Klienta w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
e.c) nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep przy zawarciu umowy, a Sklep nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
e.d) została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.
a.a.3. Reklamacje dotyczące zamówionych Produktów mogą być składane drogą mailową na adres reklamacja@ecollin.pl lub listem poleconym na adres: Nota Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk, ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin, Polska. Reklamacje złożone przez Konsumentów i nierozpatrzone w terminie 30 dni od dnia och złożenia uznawane są za uwzględnione przez Sklep.
a.a.4. Dla ułatwienia składania reklamacji, pod adresem URL: www.ecollin.pl/reklamacje   zamieszczony został przykładowy formularz reklamacyjny. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
a.a.5. Wnosząc reklamację, należy podać.
a.a.6. następujące dane: imię i nazwisko Klienta, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. login, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę reklamacji, dane kontaktowe.
a.a.7. Określając sposób realizacji zobowiązań Sklepu w zakresie zgłoszonej reklamacji w przedmiocie wystąpienia wad fizycznych lub prawnych rzeczy, Klient będący konsumentem, ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od umowy, chyba, że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę (Sklep) albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
a.a.8. Jeżeli Klient jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
a.a.9. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
a.a.10. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
a.a.11. Reklamacje zgłaszane przez Klienta będą rozpatrywane w terminie do 30 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za uznanie roszczeń zgłoszonych przez Klienta.
a.a.12. Klient zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Klient zastrzeże inną formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail.
a.a.13. W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia reklamacji Sklep wysyła do Klienta Produkt wolny od wad lub z usuniętą w rozsądnym czasie wadą. Jeśli naprawa lub wymiana na nowy danego Produktu nie są możliwe z przyczyn wskazanych w ust. 5 i 6, Sklep stosownie do złożonego przez Klienta alternatywnego żądania – obniży cenę lub zwróci równowartość ceny Produktu, powiększoną o koszty przesyłki.
a.a.14. Prawo do rękojmi, w szczególności uprawnienia wynikające z rękojmi i wskazane powyżej, są wyłączone wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy. Odpowiedzialność za szkody wobec Klientów dokonujących zakupy jako Przedsiębiorcy ograniczona jest wyłącznie do straty oraz do kwoty dokonanej transakcji w ramach Sklepu, z którego szkoda wynikła.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy przez konsumenta

2. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia wydania rzeczy tj. od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Do zachowania czternastodniowego terminu, o którym mowa w ust. 1, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony w załączniku do niniejszego regulaminu oraz zostanie dołączony przez Sklep w wersji papierowej do przesyłki Produktu. Korzystanie z przedmiotowego formularza jest fakultatywne.
3. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą, nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić́ ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić́ dopiero po upływie 30 dni i których wartość́ zależy od wahań́ na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż̇ części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są̨ nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę̨;
j) zawartej w drodze aukcji publicznej;
k) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samo- chodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień́ lub okres świadczenia usługi;
l) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę̨ o utracie prawa odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Produktu na adres:
NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk
ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin.
lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sklep do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sklep zaproponował, że sam odbierze rzecz. Odsyłany Produkt należy zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w transporcie.
5. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, bezpośrednie koszty zwrotu Produktu pokrywa Klient.
6. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym obejmujące koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w ramach dostawy Produktów dostępny w Sklepie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy ze Sklepem.
7. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego Produktu lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania tego Produktu w związku z odstąpieniem w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Jeżeli Klient będący konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy (Produkt) inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, (dotyczy sposobu pierwotnej dostawy do Klienta) przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

§ 8. Działania zabronione i możliwość zablokowania dostępu do sklepu.

1. Klient może korzystać ze Sklepu internetowego i treści zawartych na jego stronach wyłącznie na własne potrzeby tj w celu zapoznania się ofertą, towarami i ich opisem
2. Zabronione są wszelkie czynności, sprzeczne z niniejszym Regulaminem, a w szczególności:
a) które destabilizowałyby pracę Sprzedawcy, utrudniałyby dostęp do Sklepu internetowego lub zawartości lub korzystanie z nich;
b) związane z publikowaniem spamu i niezamówionej informacji handlowej,
c) podejmowanie innych działań na szkodę Sprzedawcy, Klientów zagrażających ich prawom lub interesom.
3. Klient nie może umieszczać w Sklepie internetowym ani dostarczać do Sprzedawcy treści, w tym opinii, pogladów i innych danych naruszających obowiązujące przepisy prawa.
4. Sprzedawca ma prawo zablokować Klientowi dostęp do indywidualnego konta na stronach Sklepu internetowego lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, narusza postanowienia Regulaminu lub zamieści dane, treści naruszające obowiązujące przepisy prawa.

 

§ 9. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

a.i.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
a.i.2. Sklep zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że zmiana może być dokonana z ważnych przyczyn i nie może negatywnie wpływać na prawa nabyte Klientów. Ważnymi przyczynami wskazanymi w zdaniu poprzedzającym, w szczególności są: zmiana Regulaminu ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, realizacja obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji, zmiana wynikająca ze względów bezpieczeństwa, w tym mająca na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem, wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu Serwisu oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy, zmiany w zakresie Produktów, zmiany w zakresie profilu działalności Sklepu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019 poz. 134 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.).
4. Informacje w zakresie możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
i. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
ii. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
iii. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;
5. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
i. Stały polubowny sąd konsumencki działający przy Inspekcji Handlowej- możliwość zwrócenia się z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;
ii. wojewódzki inspektor Inspekcji Handlowej możliwość zwrócenia się z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego do czasu zakończenia sporu między Klientem a sklepem;
iii. powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów lub organizacja społeczna, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;
iv. platformie Online Disputes Resolution (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Załączniki do Regulaminu

A. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
–POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
a.1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
a.2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży rzeczy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba inna niż przewoźnik weszła w jej posiadanie (w przypadku sprzedaży wielu rzeczy – w posiadanie ostatniej z nich), a w przypadku pozostałych umów od dnia ich zawarcia.
a.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować osobę odpowiedzialną za wykonanie czynności odstąpienia od umowy:
Sklep eCollin
p. Stanisław Szymczyk
adres do zwrotu: NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk, ul. Inżynierska 8Ł, 20-484 Lublin, Polska
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
(Informujemy, iż oświadczenie może zostać przesłane na przykład pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
a.4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: zwrot@ecollin.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład poczta elektroniczna).
a.5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informacje dotycząca wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
a.6. Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

B. FORMULARZ ODSTAPIENIA OD UMOWY

Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić́ i odesłać́ tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.

ADRES DO KONTAKTU:
NOTA Zakład Mechaniki Precyzyjnej Stanisław Szymczyk
ul. Inżynierska 8Ł 20-484 Lublin Polska
adres internetowy – www.ecollin.pl      e-mail – sklep@ecollin.pl, telefon 501152256

Ja/My(*) ………………………………………………………………… niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*) ……………………………………………………..………………………
Data zawarcia umowy /odbioru(*) ……………………………………………………..………………………..
Nr transakcji / zamówienia. ……………………………………………..……………..
Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ……………………….…………………………..………….………………
Adres konsumenta(-ów) ………………………………………………………………………………………….
Środki należy zwrócić na rachunek bankowy nr ........................................................................................

Data ……………………………
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

(*) Niepotrzebne skreślić.